ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN NHIỆM KÌ 2017-2018

IMG_0977 IMG_0980 IMG_0982

Bí thư Chi đoàn nhiệm kì 2017-2018 Mã Thị Hà

Bí thư Chi đoàn nhiệm kì 2017-2018 Mã Thị Hà

IMG_0990