Ngoại khóa về công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kĩ năng sống cho học sinh, học kì I năm học 2017-2018

IMG_1649 IMG_1668 IMG_1633 IMG_1630 IMG_1627 IMG_1626