Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho 95 học sinh dân tộc Mông điểm trường Tà Phềnh năm học 2017-2018

unnamed (1) unnamed (2) unnamed (3) unnamed (4) unnamed